L’Oréal Norge AS    -    Org. Nr. 954 790 088     -     Lysaker Torg 35    -    Postboks 404    -    1327 Lysaker    -    +47 67112700
 
Generelle Salgsbetingelser – L’Oréal Norge AS – Gyldig fra 1. november 2019
1. Definisjoner: I disse Generelle Salgsbetingelser betyr "Selger" L'Oréal Norge AS. "Kunden" betyr den personen, det firmaet eller det selskapet som kjøper produkter fra Selger. "Produkter" betyr de varer som disse Generelle Salgsbetingelser vedrører. "Bestilling" betyr Kundens anmodning til Selger om å levere Produkter.

2. Produkter: Disse Generelle Salgsbetingelser gjelder kun for Selgers produkter som er oppført i prislisten.

3. Gyldighetsområde: Enhver ordre forutsetter full aksept og godkjennelse av disse Generelle Salgsbetingelser. Betingelsene opphever og erstatter alle tidligere versjoner, og overstyrer alle eventuelle vilkår Kunden søker å pålegge ensidig, inkludert Kundens generelle kjøpsbetingelser. Betingelsene gjelder bare kunder som får leveranser og fakturaer i Norge og på Svalbard. Andre betingelser vil kun være gyldige så fremt Selger på forhånd har godkjent dem skriftlig.

4. Geografisk område: Prisene og betingelsene gjelder bare i Norge og på Svalbard. Testmarkeder, hvor salgsbetingelser og -vilkår kan variere, er unntatt.

5. Priser: Prisene på våre Produkter fastsettes i henhold til de til enhver tid gjeldende priser på tidspunktet for Bestilling og gjelder for levering innen de vanlige tidsfrister. Priser og vilkår beregnes individuelt for hver enkelt Bestilling. Prisene er eksklusiv merverdiavgift og gjelder for Produkter i den standardemballasjen som er oppgitt i prislisten. Videre fastsettes prisene i henhold til de aktuelle markedsvilkår. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å endre prisene ved behov. Prislisten er grunnlaget for enhver forhandling. Selger forbeholder seg retten til å komme med ett eller flere spesialtilbud til Kunden eller å foreslå salgskampanjer. Disse tilbudene, som fremsettes gjennom en representant, gjelder for en felles avtalt mengde og for en begrenset periode. Prisreduksjoner for disse salgskampanjene tar utgangspunkt i prisen på hvert av de aktuelle Produktene.

6. Levering: Bestillinger på under NOK 1.500,- blir pålagt et ekspedisjonsgebyr på NOK 150,- hvis ikke annet avtales skriftlig mellom partene. Leveranser vil normalt foretas innen 5 dager etter mottak av Bestilling. Selv om fristen ikke overholdes, skal ikke dette medføre at Selger betaler erstatning eller at Kunden avbestiller ordren. Kunden kan bare avbestille ordren dersom det foreligger vesentlig avtalebrudd fra Selgers side. Produktene fra Selger leveres i standardemballasje og mengden rundes automatisk av til nærmeste hele pakning. Dersom det er gått mer enn fjorten (14) dager etter at varene ble mottatt av Kunden, kan Selger ikke akseptere krav som gjelder mangler vedrørende type, mengde eller kvalitet på de leverte Produktene.

7. Tilgjengelighet: Bestillingene aksepteres med forbehold om at Produktene er tilgjengelige.

8. Returrett: Produktene selges uten returrett. Retur av kurante, uskadede varer godtas prinsipielt ikke dersom det ikke dreier seg om retur av feilsendte varer. En eventuell retur må forhåndsgodkjennes av vårt ordrekontor slik at ordrekontoret kan utstede en gyldig returnummerseddel som skal følge de godkjente returvarene. Dersom en slik avtale/ returseddel ikke foreligger, vil mottatte returvarer bli sendt tilbake uten varsel. Eventuelle returvarer må være uten butikkprising, i original emballasje og i god salgbar stand. Returvarer som ankommer skadet pga. dårlig emballering fra avsender, vil ikke bli kreditert. Partene kan imidlertid avtale separat retur av enkelte sesongrelaterte varer i hele kartonger.
 
9. Endringer: Selger forbeholder seg retten til å endre vekt eller størrelse på de pakkene som selges. I slike tilfeller vil Selger underrette Kunden om endringene.

10. Betaling: Vanlige betalingsvilkår er 30 dager netto. Betaling skal skje ved girobetaling, bankkontooverføring eller annen elektronisk betalingsmåte som akseptert av L’Oréal til enhver tid. Verken kontant betaling eller betaling med sjekk vil bli akseptert. Faktura sendes pr. e-post. Hvis Kunden ønsker papirfaktura pålegges et gebyr på 30 kr. eksklusiv moms per videresendt faktura. Alle betalinger må være identifiserbare med henvisning til relevant fakturadokument eller kundekontonummer. Ved for sen betaling pålegges det etter forfallsdato på 8,5 % rente per påbegynte måned. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, blir det å betrakte som misligholdelse av betalingsforpliktelsene, og dette kan føre til stopp i leveransene. Misligholdelse av bare én faktura ved forfall fører til at alle våre fordringer må betales straks og i sin helhet, også slike fordringer som ennå ikke er forfalt til betaling.

11. Eiendomsrett og risikoovergang: Leveransen følger INCOTERMS 2010 CIP. Eiendomsretten til alle Produktene skal beholdes av Selger (uansett om Produktene er levert) til Selger har fått betaling for hele beløpet som Kunden skylder, eller til alle Produktene har blitt videresolgt (det som inntreffer først skal gjelde). Selger vil arrangere transport av Produktene til Kundens lokasjon. Risikoen for Produktene går over til Kunden ved levering av Produktene til transportør oppnevnt av Selger. Selger vil foreta forsikring som skal dekke Kundens tap eller skade på varene under transport arrangert av Selger. Ingenting av det som står i denne paragrafen kan gi Kunden noen rett til å returnere Produktene eller å nekte å betale eller holde tilbake betaling for dem. Kunden skal lagre Produktene atskilt fra andre varer og sørge for at det er lett å identifisere dem som Selgers eiendom. Kunden skal til enhver tid tillate Selger å identifisere og kreve Produktene tilbake under den forutsetning at varene på lager er å anse som ubetalte varer.

12. Misligholdelse: Hvis Kunden misligholder eller bryter disse betingelsene eller noen av de forpliktelsene Kunden har overfor Selger, har Selger rett til å heve, suspendere eller oppsi enhver kontrakt eller Bestilling som foreligger mellom partene og/eller nekte å foreta ytterligere leveranser til Kunden og/eller få adgang til Kundens lokaler for å beskytte og/eller fjerne ethvert Produkt som Selger fortsatt måtte ha eiendomsrett til.

13. Force majeure: Hvis Selger hindres i å oppfylle sine forpliktelser når det gjelder å levere varer på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Selgers kontroll (herunder, men ikke begrenset til, streik, arbeidstvister, brann, ulykker, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, politiske konflikter, krig, myndighetsbeslutninger, omfattende driftsforstyrrelser hos partene eller hos underleverandører, forsyningsvanskeligheter osv.), skal ytterligere levering av slike varer opphøre så lenge Selger er forhindret av ovennevnte eller andre grunner. Selger kan også kansellere Bestillingene og er da ikke ansvarlig for noen som helst form for tap, skade eller personskade, hverken direkte eller indirekte, som forårsakes eller oppstår som følge av et slikt opphør eller en slik kansellering.

14. Ansvarsfritak: Selger skal ikke være ansvarlig overfor Kunden for tap av fortjeneste eller tap av kontrakter eller for noen andre indirekte tap eller konsekvenstap.

15. Utstyr: Alt permanent utstyr som leveres vederlagsfritt fra Selger til Kunden (som f.eks. stativer), skal forbli Selgers eksklusive og identifiserbare eiendom. Selger forbeholder seg retten til, etter Kundens samtykke, å trekke tilbake utstyret når Selger finner det passende. Kunden er ansvarlig for enhver skade på utstyret. Så lenge utstyret befinner seg i Kundens lokaler, skal utstyret holdes i god stand, i alle fall inntil utstyret er regnskapsmessig avskrevet. Utstyret må under ingen omstendighet ødelegges uten formell godkjennelse fra Selger.

16. Elektronisk utveksling av data: Selger ønsker å utvikle og benytte et system for elektronisk datautveksling, Electronic Data Interchange (EDI), i samarbeid med Kunden. Selger forbeholder seg retten til, i overensstemmelse med gjeldende standarder på markedet og i overensstemmelse med Kunden, å fastsette på hvilke områder EDI skal anvendes og implementeres.

17. Videresalg utenfor EU/EFTA: Selgers Produkter må under ingen omstendighet videreselges til eksport, det være seg både direkte eller indirekte, med unntak av passivt salg innenfor EU/EFTA. Salg av Selgers Produkter, innenfor EU/EFTA, skjer på Kundens ansvar alene, og vil ikke kunne påføre Selger noen form for ansvar, utover det ansvar som følger av nasjonal lovgivning. Ved overtredelse har selskapet rett til på egen hånd å stoppe leveransene til den aktuelle Kunden midlertidig, eller uten varsel, bryte forretningsforbindelsene med Kunden.

18. Personopplysninger: Selgers til enhver tid gjeldende Personvernerklæring er tilgjengelig på www.lorealproshops.com/landing/privacy-policy-no .

19. Konfidensialitet: Kunden skal ikke på noe tidspunkt avsløre til noen tredjepart informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig og som vedrører Selger eller partenes forretningsforhold, og som har kommet til Kundens kunnskap i løpet av Kundens forhold til Selger.

20. Verneting og lovvalg: Tvister som oppstår i forbindelse med tolkningen av eller på annen måte utspringer av disse Generelle Salgsbetingelser skal behandles av en norsk domstol, hvor norsk rett alene skal anvendes. Det avtales at Oslo tingrett er rett verneting.
 
KUNDESERVICE:
L’Oréal Norge AS, Postboks 404, 1327 Lysaker
Professional Products Division:
Tlf.: +47 67 11 27 50
Epost: [email protected]