Generelle Salgsbetingelser – L’Oréal Norge AS, Org. Nr. 954 790 088
Gjeldende fra 1. januar 2024


1.    Definisjoner
I disse Generelle Salgsbetingelser (“GTS”) refererer “Leverandøren” til L’Oréal Norge AS, “Kunden” refererer til personen eller virksomheten som kjøper Produkter fra Leverandøren, “Produkter” refererer til produktene som tilbys for salg av Leverandøren og som er oppgitt i prislisten til den aktuelle divisjonen og “Bestilling” referer til Kundens ordre og forespørsel om leveranse av Produkter.


2.    Anvendelse
Ved å foreta en Bestilling anses Kunden for å ha lest og akseptert disse GTS. Disse GTS får kun anvendelse overfor Kunder som mottar leveranser av Produkter og faktura i Norge og på Svalbard. Denne versjonen av GTS opphever alle tidligere versjoner og har forrang fremfor eventuelle vilkår og betingelser som Kunden ensidig forsøker å anvende, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle generelle vilkår og betingelser for levering eller kjøp fra Kundens side.


3.    Priser
Prisene på Produktene er de som er gjeldende på tidspunktet for Bestillingen. Priser og andre vilkår fastsettes individuelt for hver enkelt Bestilling. Oppgitte priser inkluderer ikke merverdiavgift. Prisene er fastsatt under hensyntagen til de rådende markedsforhold. Leverandøren forbeholder seg retten til å revidere sin prisliste med to måneders forhåndsvarsel til Kunden. Leverandøren kan foreslå spesialtilbud og/eller kampanjer til Kunden. Slike tilbud, som er foreslått skriftlig av en av Leverandørens representanter og som gjelder for en avtalt mengde med Produkter, er gyldige for en tidsbegrenset periode. Rabatter som er tilbudt i forbindelse med slike spesialtilbud er trukket fra listeprisen for det enkelte Produkt.

 

4.    Leveranser
Leveranser er betinget av at Produktene er tilgjengelige og skjer i henhold til INCOTERMS 2020 CIP. Leverandøren vil arrangere transport av Produktene. Et tilleggsbeløp på NOK 150 tilkommer for frakt, emballasje og administrative kostnader når en Bestilling er på under NOK 2.000. Eventuelle angitte leveringstider er kun anslag. Leverandøren skal bestrebe seg på å overholde angitte leveringsdatoer, men er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av slike leveringsdatoer. Kunden har derfor ikke krav på kompensasjon for forsinkede leveranser eller rett til å kansellere forsinkede Bestillinger. Produktene leveres i standard emballasje. Bestillinger skal i størst mulig grad plasseres i hele pallelag, hele paller eller hele esker. For Produkter fra Consumer Products Division (CPD) vil Leverandøren automatisk runde antall bestilte Produkter opp til nærmeste pakkeantall (minste standardpakke).

 

5.    Krav
I tilfellet av åpenbart tap, feil mengder eller Produkter, eller ved synlig forringelse eller skade på Produktene, skal Kunden umiddelbart ved mottak av Produktene notere avviket på fraktbrevet og varsle Leverandøren innen 4 kalenderdager. For ikke-synlig tap, forringelse eller skade skal Kunden varsle Leverandøren innen 7 kalenderdager fra den dagen Kunden kjente til eller burde ha visst om slikt tap, forringelse eller skade. Ethvert krav som sendes til Leverandøren skal inkludere det relevante fakturanummeret. Krav utenfor disse fristene vil ikke bli akseptert.

 

6.    Retur av Produkter
Produktene leveres uten returrett. Retur av salgbare, defektfrie Produkter vil ikke bli akseptert med mindre dette skyldes feil levering. Leverandørens skriftlige aksept av returer kreves i hvert enkelt tilfelle, og Leverandøren vil utstede og sende til Kunden en returordrebekreftelse. Dersom Kunden returnerer Produkter uten Leverandørens aksept/returordrebekreftelse, vil de returnerte Produktene bli oppbevart på et lager til avhenting for Kundens egen kostnad og Kunden vil ikke bli refundert. Alle returnerte Produkter skal være rene, intakte, fri for kundeprisetiketter, alarmer eller andre etiketter, i originalemballasjen og i salgbar stand. Produkter som returneres i skadet stand grunnet uoriginal emballasje vil ikke bli refundert.

 

7.    Endringer
Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vekten, eller emballasjen som kreves av endrede formler, emballasje eller beholdere. I slike tilfeller vil Leverandøren informere Kunden om endringene.

 

8.    Faktura og betaling
Leverandørens generelle betalingsbetingelser er 30 kalenderdager netto fra fakturadato. Fakturaer sendes elektronisk, men på Kundens forespørsel kan en skriftlig faktura sendes mot et tilleggsbeløp.
Leverandørens fakturaer kan betales direkte (debet) eller via annen elektronisk betalingsmetode som for tiden er akseptert av Leverandøren. Kontanter og sjekkbetalinger aksepteres ikke. Alle betalinger må kunne identifiseres med faktura og/eller kundenummer.

Dersom Kunden unnlater å betale i henhold til vilkårene ovenfor, kan Leverandøren uten at det berører andre rettigheter eller rettsmidler som Leverandøren kan ha krav på:
a)    Kansellere eller suspendere ytterligere leveranser til Kunden;
b)    Kreve at Kunden foretar en betaling i forkant av levering som ennå ikke er utført; og/eller
c)    Kreve forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven, med den rentesats som er fastsatt av Norges Bank, tillagt 8% regnet fra forfallsdatoen for den ubetalte fakturaen.


Leverandøren overvåker kontinuerlig kredittverdigheten til sine kunder, og Leverandøren forbeholder seg retten til å avvise eller sette på hold en bestilling helt eller delvis av en hvilken som helst grunn, inkludert men ikke begrenset til, hvor det totale beløpet for ubetalte fakturaer som skal betales av Kunden til Leverandøren overskrider eller vil overskride Kundens kredittgrense hos Leverandøren og/eller Leverandørens kredittforsikringsselskap har avslått dekning relatert til Leverandørens fakturaer til Kunden. I et slikt tilfelle forbeholder Leverandøren seg retten til å kreve forskuddsbetaling for Bestillinger foretatt av Kunden som ikke er dekket av Leverandørens kredittforsikring og/eller å fastsette et maksimalt antall av Produkter som Kunden kan kjøpe.


Betaling kan ikke foretas ved å motregne eventuelle krav som Kunden kan ha overfor Leverandøren eller for beløp som tilkommer Kunden relatert til avtalte kampanjeaktiviteter. Kampanjeaktiviteter må faktureres av Kunden til Leverandøren separat, og betaling skal skje i samsvar med den spesifikke avtalen mellom partene.


Eventuelle avvik i en faktura gir ikke Kunden rett til å holde tilbake betaling av hele fakturaen. Ved utsendelse av en betalingspåminnelse til Kunden forbeholder Leverandøren seg retten til å kreve et purregebyr. Dersom Kunden unnlater å betale etter andre purring, kan Leverandøren kansellere eller stanse ytterligere leveranser til Kunden. Dersom Kunden unnlater å betale etter fjerde purring, vil Leverandøren overføre kravet til inkasso. 
Kunden skal umiddelbart varsle Leverandøren ved endringer i kontaktinformasjon.

 

9.    Eiendomsrett
Eiendomsretten til Produktene forblir hos Leverandøren inntil Leverandøren har mottatt full betaling eller til Produktene er solgt i Kundens ordinære forretningsdrift, avhengig av hva som inntreffer først. Ingenting i denne bestemmelsen skal gi Kunden noen rett til å returnere Produktene eller til å nekte eller utsette betaling for dem. Kunden skal lagre Produktene atskilt fra andre produkter på en slik måte at de er klart identifiserbare som Leverandørens eiendom. Kunden skal til enhver tid tillate Leverandøren å foreta en inventar oversikt over varelageret og gi Leverandøren eiendomsrett til lagerførte Produkter tilsvarende verdien av Leverandørens utestående krav.  

 

10.    Mislighold
Dersom Kunden misligholder sine forpliktelser under disse GTS, eller på annen måte begår brudd på noen av sine forpliktelser overfor Leverandøren, har Leverandøren rett til å kansellere, suspendere eller terminere alle avtaler med Kunden eller Bestillinger foretatt av Kunden og/eller nekte ytterligere leveranser og/eller få tilgang til Kundens lokaler for å beskytte og/eller fjerne eventuelle Produkter som Leverandøren fortsatt har eiendomsretten til.

 

11.    Force Majeure
Dersom Leverandøren er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser vedrørende en Bestilling på grunn av omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll (inkludert, men ikke begrenset til streik, arbeidstvister, brann, ulykker, industrielle eller politiske aktiviteter eller konflikter, anskaffelsesvanskeligheter eller lignende), skal fortsatt oppfyllelse av denne Bestillingen suspenderes så lenge Leverandøren er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser. Leverandøren kan også velge å kansellere Bestillingen, og i så fall skal Leverandøren ikke være ansvarlig for å betale erstatning for noen form for tap eller skade, direkte eller indirekte, forårsaket av eller oppstått som følge av en slik suspensjon eller kansellering. 

 

12.    Ansvarsfraskrivelse
Leverandøren vil ikke være ansvarlig overfor Kunden for tap av noen fortjeneste eller kontrakter eller for noen andre indirekte tap eller konsekvenstap være seg enten forårsaket på grunn av uaktsomhet, kontraktsbrudd eller annet.

 

13.    Utstyr
Alt utstyr og materiell levert gratis av Leverandøren (f.eks. vareprøver, merchandising, hylleløsninger og møbler eller markedsføringsmateriell), forblir Leverandørens eiendom. Leverandøren forbeholder seg retten til å ta tilbake slikt utstyr/materiell når Leverandøren finner det hensiktsmessig. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader på slikt utstyr/materiell som følge av feil bruk fra Kundens side. I løpet av perioden som utstyret/materiell befinner seg på Kundens område skal dette holdes i god stand i hele perioden. Slikt Utstyret/materiell skal under ingen omstendigheter fjernes, destrueres eller lignende uten Leverandørens uttrykkelige aksept.

 

14.    Videresalg
Kunden skal ikke videreselge Produktene, verken direkte eller indirekte, utenfor EU/EØS. Dersom Kunden er utnevnt som en autorisert forhandler i et av Leverandørens selektive distribusjonsnettverk, kan Kunden kun videreselge Produktene til forbrukere og til andre autoriserte forhandlere innenfor Leverandørens selektive distribusjonsnettverk. Dersom Kunden er en forhandler av Produkter som ikke omfattes av et selektivt distribusjonsnettverk, kan Kunden ikke aktivt videreselge Produktene til territorier/områder eller til kundegrupper som eksklusivt er tildelt til en annen forhandler eller som er reservert av Leverandøren. Ved brudd på dette forbudet har Leverandøren rett til å stanse sine leveranser til Kunden eller rett til å terminere sitt forretningsforhold med Kunden uten forhåndsvarsel.

 

15.    Konfidensialitet
Kunden kan ikke på noe tidspunkt utlevere til tredjepart informasjon om Leverandøren eller om partenes forretningsforhold, som ikke er offentlig informasjon, og som kan komme til Kundens kunnskap i løpet av forholdet til Leverandøren.

 

16.    Etikk og overholdelse av gjeldende lovgivning
Kunden må overholde all gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til lovgivning om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett, beskyttelse av miljøet, forebygging av korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering, beskyttelse av personopplysninger, finansiell og ikke-finansiell åpenhet, skatt, konkurranserett og internasjonale økonomiske sanksjoner. Kunden forplikter seg til også å ivareta sine aktiviteter i samsvar med alle prinsipper, verdier og forpliktelser som er nedfelt i L’Oréals Etiske retningslinjer (tilgjengelig på: https://www.loreal.com/en/articles/commitments/code-of-ethics/) og til å etterkomme enhver rimelig forespørsel om informasjon fra Leverandøren vedrørende overholdelse av denne bestemmelsen. I tilfelle brudd på denne bestemmelsen, eller dersom Kundens navn (eller noen av dens direktørers eller hovedaksjonærers) blir forbundet med en etisk svikt, forbeholder Leverandøren seg retten til å terminere kontraktsforholdet med Kunden umiddelbart og uten noen form for erstatning.


17.    Personlige data
Den gjeldende versjonen av Leverandørens personvernerklæring finnes på L’Oréals hjemmeside: https://www.loreal.com/en/nordics/pages/group/privacy-policy-norway/.
 
18.    Verneting og lovvalg
Tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom partene eller disse GTS er underlagt norsk lov og skal avgjøres av norsk domstol. Det avtales at Oslo tingrett er rett verneting.

 

L'Oréal Norge AS, Lysaker torg 35, 1366 Lysaker, Norge

Tlf: +47 67 11 27 00